มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผูต้องขังไร้ญาติและผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม
วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๓
นางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค   ให้กับผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม จำนวน๘๙ คน            ผู้ต้องขังสูงอายุจำนวน  ๗๗  คน  รวม ๑๖๖ คน

 

 ท่านผบก.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ต้องขังสูงอายุรับของใช้ส่วนตัว
 
   
   
   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา