F

โครงการอบรมธรรมปฎิบัติเรือนจำเรือนธรรม
เรือนจำกลางนครราชสีมาจัดโครงการเรือนจำเรือนธรรม ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐๐ คน
พิธีเปิดโดยนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ที่โรงเลี้ยงอาหารของแดนเด็ดขาด
โดยมีผู้ต้องขังทั้ง ๓ แดน คือ แดนเด็ดขาด แดนแรกรับ แดนหญิง เข้าร่วมพิธี
จากนั้น ผู้ต้องขังจะปฏิบัติธรรมในแดนที่ตนสังกัด ซึ่ง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จะมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ
ถวายแด่พระสงฆ์วัดอิสาณ วัดบูรพ์ และ วัดทุ่งสว่าง

 นายมงคล ณ นคร ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ประธานพิธีเปิดพิธีเปิดมีผู้ต้องขังชาย หญิง ร่วมพิธี ที่โรงเลี้ยงอาหาร
 


แดนหญิงปฏิบัติธรรม


แดนแรกรับปฏิบัติธรรม
   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา