F

ประเมินผลมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ๕ ด้าน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโกลเด้นเกท ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลมาตรฐานความเป็นของผู้ต้องขัง ๕ ด้าน

(ด้านโรงเลี้ยง สูทกรรม เรือนนอน สถานพยาบาล และการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยเข้าตรวจแดนแรกรับ แดนเด็ดขาด สูทกรรม  โรงงานฝึกวิชาชีพ และ
สถานพยาบาล
การตรวจครั้งนี้จะเน้นสถานพยาบาลมากเป็นพิเศษเนื่องจาก เรือนจำมีผู้ต้องขังป่วยจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดกรอง และการให้การรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ
ผลการประเมิน เป็นที่น่าพอใจโดยผ่านมาตรฐานทั้ง ๕ ด้านถังน้ำดื่ม

 


แสดงขั้นตอนเวลาให้การรักษาพยาบาล

 


ห้องพักผู้ป่วยใน


แยกห้องผู้ป่วยติดเชื้อ
   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา