ประวัติเรือนจำกลางนครราชสีมา 

เรือนจำกลางนครราชสีมา  เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อ  พ.ศ.2486  ตั้งอยู่เลขที่ 182  ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-242029  โทรสาร 044-258796 เว็บไซต์ WWW.CORRECT.GO.TH/COPNAKR มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา เนื้อที่ภายในกำแพงเรือนจำ     16 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา เนื้อที่อาณาเขตภายนอกกำแพงเรือนจำ 21 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา

ได้รับการยกฐานะจากเรือนจำจังหวัดเป็นเรือนจำกลางนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2519  และได้เป็นเรือนจำกลางประจำเขต 3 โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำ ระดับ 9 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2540           มีเรือนจำและทัณฑสถานในเขต จำนวน 16 แห่ง

การบริหารงานของเรือนจำเป็นการบริหารงานราชการส่วนกลาง ขึ้นตรงต่อกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันได้มีการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทำให้การบริหารงานเรือนจำจะต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่ง

                        ภารกิจของเรือนจำกลางนครราชสีมา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.             . ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกรมราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.             ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกรมราชทัณฑ์ หลักอาชญาวิทยา หลักมนุษยธรรม ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

3.             ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

4.             ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเรือนจำหรือตามที่กรมราชทัณฑ์มอบหมาย

5.             มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน 30 ปี

วิสัยทัศน์

เรือนจำกลางนครราชสีมา  จะเป็นเรือนจำต้นแบบของเขต 3 

ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

พันธกิจ

1.             ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2.             บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง อย่างมีประสิทธิภาพ

คติพจน์

ควบคุมโปร่งใส  แก้ไขสู่ความพอเพียง 

 

 

 

   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา