โครงการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายเจ้าหน้าที่
                วันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๒   คณะทีมงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค ๓ ได้นำอุปกรณ์การทดสอบสมรรถภาพเข้ามาติดตั้งที่                                 เรือนจำ          เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของร่างกายเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการทดสอบหาความหนาของชั้นไขมัน กำลังมือความอ่อนตัวของร่างกาย             การใช้ออกซิเจน        ผลการทดสอบ ศูนย์การกีฬาได้รายงานผลการทดสอบเป็นรายคนเพื่อจะได้นำไปใช้ในการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงต่อไปวัดความอ่อนตัววัดความหนาของชั้นไขมัน
 
ดึงโซ่วัดแรงเหยียดขา ขี่จักรยานเพื่อทดสอบการใช้ออกซิเจน

วัดความหนาของชั้นไขมัน

ผอ.ส่วนควบคุมฯทดสอบสมรรถนะของร่างกาย

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา