เรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยเหลือข้าราชการบ้านน้ำท่วม
เนื่องจากช่วงอุกทัยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา   เจ้าพนักงานเรือนจำประสบกับภาวะอุทกภัย จำนวน  ๙ ราย เรือนจำจึงได้จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการเรือนจำและเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังช่วยเหลือ โดยกรณีที่ได้รับความเสียหายมากได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๑๐,๐๐๐  บาท จำนวน ๒ ราย กรณีได้รับความเสียหายปานกลางได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน  ๖ ราย กรณีได้รับความเสียหายน้อยได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ราย โดยนางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้มอบในวันประชุมประจำเดือนของเรือนจำเมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

  ท่านสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา
 
   

 

 

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา