การประหารชีวิต

 
       การลงโทษประหารชีวิต เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดที่หนัก และรุนแรงที่สุดจุดมุ่งหมายคือการกำจัดผู้กระทำความผิดให้พ้นไปเสียจากสังคมโดยเด็ดขาดด้วยวิธีการฆ่าหรือวิธีกระทำให้ถึงแก่ความตาย
 
การประหารชีวิตด้วยดาบ

      การประหารชีวิติด้วยดาบ เริ่มเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127 (พ.ศ. 2451) ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า "ผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ลงอาญาประหารชีวิต ท่านให้เอามันไปตัดศีษะเสีย" ประเทศไทยได้ใช้วิธีการประหารชีวิตใช้ดาบตัดศรีษะมาเป็นเวลานานถึง 26 ปี จวบจนพ.ศ. 2477 จึงได้ยกเลิก

การประหารชีวิตด้วยปืน

         เมื่อปีพ.ศ. 2477 รัฐบาลได้เสนอขอแก้กฎหมายลักษณะอาญา ว่าด้วยการประหารชีวิตโดยวิธีตัดศรีษะ มาเป็นยิงเสียให้ตาย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 16ว่า"ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้เอาไปยิงเสียให้ตาย" การประหารชีวิติปฏิบัติตามคำสังกระทรวงมหาดไทยที่ 1807/2478 เรื่อง ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2478 และตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ 5636/2478 เรื่อง ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ กำหนดให้เรือนจำกลางบางขวางดำเนินการประหารชีวิต หรือบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือคำสังเจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจไดพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ประหารชีวิตเรือนจำกลางบางขวางได้ประหารชีวิตด้วยปืนเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2478 โดยทำการประหารชีวิต นายสวัสดิ์ มะหะหมัด ในความผิดฐานประทุษร้ายพระบรมราชตระกูล โดยคำสั่งพิเศษ มีนายทิพย์ มียศ เป็นเพชฌฆาต การประหารชีวิตด้วยปืนได้มีการยกเลิกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

การประหารชีวิตด้วยการฉีดยาหรือฉีดสารพิษ

            เมื่อ พ.ศ.2546 รัฐบาลได้มีการเสนอแก้พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่16)พ.ศ. 2546 โดยแก้ไขมาตรา 19 ว่า " ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ดำเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย"ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กันยายน 2546และได้มีการประหารชีวิตเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546
ได้ทำการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดจำนวน 4 ราย

 

สถิติการประหารชีวิต

   
สถิติการประหารชีวิตด้วยปืน
โทษฐานความผิด
จำนวน(ราย)
  ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
25
  ความผิดต่อความมั่นคงของชาติ
5
  ความผิดต่อ พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ
19
  ความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
270
รวม
319

 

แยกตามเพศ
            ชาย
316
            หญิง
3

 

แยกตามสัญชาติ
           พม่า
3
           ลาว
1
          ไต้หวัน
1
          ฮ่องกง
1
รวม
6

 

หน้าแรก|แนะนำบางขวาง|การบริหารงานภายใน|การเยี่ยมญาติ|ผู้บริหาร|กระดานข่าว