การจัดการความรู้


การจัดการความรู้ในกรมราชทัณฑ์ (Knowledge Management)
ประจำปีงบประมาณ 2548

 

หมวดที่ 1 การควบคุมผู้ต้องขัง รหัส 10000
                  เรื่อง การควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ
                  เรื่อง การหาข่าวในเรือนจำ
                  เรื่อง การหาข่าวในเรือนจำ
                  เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วย
                  เรื่อง การควบคุมผู้ต้องขังทำงานสาธารณะ
                  เรื่อง การติดตามผู้ต้องขังหลบหนี
                  เรื่อง การหาข่าวในเรือนจำ
                  เรื่อง การควบคุมผู้ต้องขังทำงานสาธารณะ
                  เรื่อง การติดตามผู้ต้องขังหลบหนี

หมวดที่ 2 การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รหัส 20000

                  รหัสความรู้ BP-3-20000-001.01 เรื่อง การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
                                                                       ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
                  รหัสความรู้ BP-3-20000-001.02 เรื่อง การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
                                                                       เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
                  รหัสความรู้ BP-3-20000-006.01 เรื่อง การคัดเลือกผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะ
                                                                       เรือนจำพิเศษมีนบุรี
                  รหัสความรู้ LA-3-20000-002.01 เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
                                                                       ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบ็ญจา
                  รหัสความรู้ LD-3-20000-001.01 เรื่อง การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
                                                                       ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
                  รหัสความรู้ LA-3-20000-003.01 เรื่อง โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
                                                                       ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ (1)
                  รหัสความรู้ LA-3-20000-003.02 เรื่อง โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
                                                                       ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่
                  รหัสความรู้ LA-3-20000-003.03 เรื่อง โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
                                                                       ทัณฑสถานบำบัดพิเศษคลองไผ่ (2)
                  รหัสความรู้ LA-3-20000-004.01 เรื่อง โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา
                                                                       เรือนจำจังหวัดน่าน

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานราชทัณฑ์ รหัส 30000

                  รหัสความรู้ BP-3-30000-001.01 เรื่อง มาตรฐานความโปร่งในของเรือนจำ 5 ด้าน
                                                                       ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
                  รหัสความรู้ BP-3-30000-002.01 เรื่อง การควบคุมและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ร้องเรียน
                                                                       สัมภาษณ์ : นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ
                                                                       ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
                  รหัสความรู้ BP-3-30000-002.02 เรื่อง การควบคุมและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ร้องเรียน
                                                                       สัมภาษณ์ : นายปรีดา นิลศิริ
                                                                       ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
ข้อควรระวัง * เป็นการจัดการความรู้ครั้งแรกและยังมิได้ผ่านกระบวนการคลังสมองหากจะใช้ในเชิง
                    อ้างอิงขอให้ศึกษารายละเอียดโครงการประกอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
                    อีกครั้ง

 กรมราชทัณฑ์ ..... Department of correction