ประมวลกฎหมายอาญา มาตร 19 บัญญัติว่า "ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้เอาไปยิงเสียให้ตาย"

เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตผู้ใดแล้ว ศาลที่เป็นเจ้าของคดีจะได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ส่งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำในท้องที่ที่ศาลนั้นตั้งอยู่ หมายจะระบุถึงชื่อโจทก์ จำเลย ฐานความผิด จำเลย
ต้องโทษตามบทกฎหมายใด มาตราใด พร้อมคำสั่งว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2479 ให้ประหารชีวิตจำเลย เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำได้รับหมายดังกล่าวแล้ว จะนำนักโทษไปประหารชีวิต
ในทันทีไม่ได้ ต้องรอให้ครบกำหนด 60 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษาตามมาตรา 262 ถ้านักโทษหรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องได้ยี่นฎีกาขอ พระราชทานอภัยโทษ และทรงยกเรื่องราวมาก่อนครบ 60 วัน ก็ดำเนินการประหารชีวิตได้
ในทางปฏิบัติ เมื่อนักโทษได้ยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว ต้องรอฟังพระบรมราชวินิจฉัยเสียก่อน จึงจะ
ดำเนินการขั้นต่อไป ฎีกาของนักโทษประหารให้ยื่นได้ครั้งเดียวเท่านั้น ในการประหารชีวิตนักโทษนั้น ให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำในท้อง ที่ที่ทำการประหาร เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานเรือนจำระดับหัวหน้าฝ่าย แพทย์การประหารชีวติส่วนมาก
จะทำที่เรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
โดยกรมราชทัณฑ์จัดผู้แทนไปดูแลความเรียบร้อยในการประหารชีวิต ก่อนวันประหารชีวิต ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ถูกประหาร พร้อมทั้งรับแผ่นพิมพ์ลาย นิ้วมือของนักโทษที่มีอยู่ในสำนวนและหมายศาลมาทำการตรวจสอบ การตรวจสอบนั้นให้สอบกับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ที่เก็บอยู่ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตามเลขคดีและนามผู้ต้องโทษ เมื่อตรวจแล้วรายงานผลการตรวจสอบ
และส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้มซึ่งได้จัดการพิมพ์ขึ้นคราวนี้ 1 ฉบับ กับแบบพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องโทษที่เอาไปจาก
สำนวนตามหมายศาลไปยังคณะกรรมการ เรือนจำซึ่งมีหน้าที่ต้องทำการประหารทำการตรวจสอบคดี ตำหนิ รูปพรรณ
ตามทะเบียนรายตัว ทำบันทีกไว้เป็นหลักฐานเพื่อมิให้มีการประหารผิดตัว เมื่อถึงกำหนดวันประหารชีวิต เจ้าพนักงานเรือนจำจะจัดนิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาให้นักโทษที่ถูก ประหารที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนนักโทษที่มิได้นับถือศาสนาพุทธ มีความปรารถนาจะประกอบพิธีกรรมตามศาสนา
ก็อนุญาตได้ตามสมควร หากนักโทษมีความประสงค์จะขอทำพินัยกรรมก็จะจัดการทำให้จัดหาอาหารมื้อสุดท้ายให้
นักโทษก่อนนำไปประหาร ผู้บัญชาเรือนจำจะนำคำสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยสำเนาคำพิพากษาอ่านให้นักโทษฟัง
นำนักโทษประหารไปยังที่จัดเตรียมไว้ จัดการยิงให้ตายต่อหน้าคณะกรรมการ ให้คณะกรรรมการตรวจนักโทษว่าได้
ตายแล้วจริง พิมพ์ลายนิ้วมือลงนามรับรองว่าเป็นลายนิ้วมือ ของนักโทษประหารจริง ส่วนศพถ้ามีญาติมารับก็อนุญาต
ถ้าไม่มีญาติมาขอรับ เรือนจำจะดำเนินการให้ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้ประหารชีวิตก่อน 07.00 น. ตั้งแต่พ.ศ. 2505 ได้เปลี่ยนมาดำเนินการใน เวลาเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป นับตั้งแต่มีการประหารชีวิตด้วยปืนตั้งแต่ พ.ศ. 2478 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกประหารชีวิต 280 รายปรากฎตาม ตารางสถิติดังนี้

วิธีการประหาร *

- การฉีดสารพิษเข้าร่างกาย
- การนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
- การประหารโดยการรมแก๊ส
- การแขวนคอ
- วิธียิงเป้า

10 ข้อสงสัย "ประหารชีวิตด้วยการฉีดยา"
เห็นด้วยกับการฉีดยาประหารชีวิตหรือไม่"
ประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบัน

      * เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจาการยิงด้วยปืนเป็นการฉีดสารพิษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546 โดยทำการประหารชีวิตครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 จำนวน 4 ราย


จำนวนผู้ถูกประหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478

พ.ศ.จำนวนพ.ศ.จำนวนพ.ศ.จำนวน
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
1
0
1
4
48
0
9
8
12
4
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
2
0
0
3
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
4
11
15
3
5
3
7
2
4
1
2
14
4
12
0
0
14
7
7
4
4
5
0
15
2
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
16
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
16
1
11
11
4
2503825296รวม 323


สถิติคดีประหารชีวิต พ.ศ. 2478 - 2547 รวม 323 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2547

ฐานโทษจำนวน
ประทุษร้ายพระบรมราชตระกูล,ต่อพระองค์4
กบฎ ตัวการสะสมกำลังเพื่อกบฎ
กระทำผิดต่อประเทศชาติ,ขบถภายนอกราชอาณาจักร
26
บ่อนทำลายความสงบสุข1
มีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ (มาตรา 17)1
ฆ่าคนตายโดยเจตนา,เจตนาพยาบาท129
ฆ่าผู้อื่น วางเพลิง5
ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย พยายามชิงทรัพย์87
ฆ่าเจ้าพนักงาน7
ข่มขืนฆ่า35
พ.ร.บ.ยาเสพติด28
รวม323


แนะนำกรมราชทัณฑ์ / เรือนจำ/ทัณฑ์สถาน / สถิติผู้ต้องขังในรอบ 10 ปี / พิพิธภัณฑ์ / ข่าว / โทษประหารชีวิต / แหล่งข้อมูลราชทัณฑ์ / HOMEPAGE