ให้โอกาสคนพลังพลาด กลับสู่สังคม

 

นางสาวปรียาพร ศรีมงคล
ผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติ  
โทร. 02-9673366-67  
ผอ.ส่วนและฝ่ายต่างๆ  

ภารกิจ

   
สำนักคุมประพฤติ เป็นส่วนราชการในกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 ดังนี้
      ก. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการคุมประพฤติ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชน การพักการลงโทษ และการลดวันต้องโทษจำคุก
      ข. กำกับดูแล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำและของอาสาสมัครคุมประพฤติในด้านการคุมประพฤติ และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชน
      ค. กำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกของเรือนจำ
      ง. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการในสำนักฯ
สถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
 

Home