Manu
  Home

  Tacit Knowledge

  Explicit Knowledge
  Knowledge Facilitator
  CoPs
 แผนการจัดการความรู้
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  News
Group news  

                

 

 
  กฎกระทรวงฯ
กฎกระทรวงฯ  

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2541 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2521 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2505 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2504 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2485 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2484 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545

กฎกระทรวง (พ.ศ.2507)ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506

More

ระเบียบราชทัณฑ์  

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 2/2497 เรื่องการอบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนอันเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 32 เรื่องการเก็บรักษาใส่และไขกุญแจทัณฑสถาน

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 25 เรื่องการตัดผมสำหรับผู้ต้องขัง

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 24 เรื่องแจ้งการพ้นโทษของนักโทษเด็ดขาดในคดีอุกฉกรรจ์ นักโทษเด็ดขาดที่น่าสงสัยและพักการลงโทษของนักโทษเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบ

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ 23 เรื่องการไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง

More

ข้อบังคับ/ประกาศ  

ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังและการถ่ายภาพยนตร์ วิดิทัศน์ภายในเรือนจำ .ศ. 254

ข้อบังคับที่ 27/2486 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างอยู่ยามรักษาการณ์

ข้อบังคับที่ 15/2486 เรื่องการตรวจค้นผู้ต้องขังที่นำเข้าและนำออกจากห้องขัง

ข้อบังคับที่ 18/2485 เรื่องการให้ผู้คุมฝึกหัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ

More

 
Search engine 
  ส่วนราชการในสังกัด ยธ.

  ส่วนราชการในสังกัด รท.     

  Google search

KM ในองค์กรอื่น
  ส่วนราชการ

  ส่วนเอกชน   

Link ที่น่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home   :::   Content   :::   Training   :::   About us   :::   Contact us   :::   Forum

กรมราชทัณฑ์  222  ถนนนนทบุรี 1  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

E-mail : cc@correct.go.th,Tel. 0-2967-222