วิสัยทัศน์ ควบคุมมั่นคง รณรงค์ให้ความรู้ ควบคู่ห้องสมุด พร้อมปัญญา เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เข้าสู่สังคม นิยมเทคโนโลยี  
สิทธิพิเศษผู้ต้องขัง
หลักเกณฑ์การทำพักโทษ
หลักเกณฑ์การทำ ล.ว.ท.
การทำ ล.ว.ท. สาธารณะ
สืบเสาะข้อเท็จจริง
หลักเกณฑ์การปรับชั้นผู้ต้องขัง
การขอย้ายเรือนจำ
อภัยโทษผู้ต้องขัง
การขอพระราชทานอภัยโทษ
การยืนคำร้องขอถอนตรวน
ใบเด็ดขาดผู้ต้องขัง
สวัสดิการเรือนจำ
การขอใช้โทรศัพท์
เครื่องอุปโภคบริโภค
การติดต่อขอความช่วยเหลือ
การรับและส่งจดหมาย
การสมัครเรียน
การรักษาพยาบาล
กฎระเบียบข้อปฎิบัติ
สิ่งของต้องห้าม
คำปฎิญาณอาหารเช้า-เย็น
กฎระเบียบการเบิกเงิน
กฎระเบียบสถานพยาบาล
กฎระเบียบการใช้ห้องสมุด
การรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่
การใช้ชีวิตในเรือนจำ
การรับตัวผู้ต้องขังใหม่
กิจวัตรประจำวัน
การใช้จ่ายในเรือนจำ
การเยี่ยมและติดต่อญาติ
การแต่งกาย
การลงโทษตามวินัย
ชั้นและการเลื่อนชั้น
การร้องทุกข์
การงานที่ผู้ต้องขังต้องทำ
การศึกษาในเรือนจำ
ประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับ
การยืนถวายฏีกาขออภัยโทษ
การย้ายผู้ต้องขัง
การปล่อยตัวผู้ต้องขัง
ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
ประวัติเรือนจำธัญบุรี

 เรือนจำอำเภอธัญบุรีี

         เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม สังกัดกรมราชทัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนด โทษไม่ีเกิน 10 ปี โดยในระหว่างที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำฯ จึงจำเป็นในการที่จะแก้ไขพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วยการฝึกระเบียบยวินัย พร้อมทั้งให้การศึกษาและฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ และความสามารถ ที่ีผู้ต้องขังจะนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษได้

เว็ปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการนำเสนอเป็นแนวทางให้กับผู้ต้องขังใหม่ ที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำธัญบุรีนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการประพฤติตนในเรือนจำฯ

ประวัติและสถานที่ตั้งเรือนจำอำเภอธัญบุรีโดยสังเขป

       เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำอำเภอที่มีความมั่นคงปานกลาง ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ส. 2452 รวมถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 100 ปี(ปี 2552) มีพระสิทธิศักดิ์ธัญญะเขตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนแรก ในปี พ.ศ. 2452 - 2459 จนถึงปัจจุบันมีผู้บัญชาการฯ ทั้งหมด 43 คน พื้นที่ภายในเรือนจำ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ภายนอกเรือนจำ จำนวน 4 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่เศษ

อาณาเขตของเรือนจำอำเภอธัญบุรี ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี และสำนักงานที่ดินอำเภอธัญบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับ โรงเรียนธัญรัตน์ และทิศตะวันตกติดต่อกับคลองชลประทานที่ 6

บทบาทอำนาจและภารกิจ


              บทบาทในสังคมของเรือนจำฯ ได้แก่ การส่งผู้ต้องขังออำไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ แงะล่งผู้ต้องขังไปช่วยขุดลอกคูคลองส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และดำเนินการช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่ร้องขอเป็นครั้งคราว

อำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำฯ นักโทษเด็ดขาด กำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และนักโทษเด็ดขาดหญิงกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี รวม 4 อำเภอ คือ อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา

ภารกิจหลักของเรือนจำฯ คือการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การฝึกวิชาชีพกับผู้ต้องขังโดยมีวิสัยทัศน์ของเรือนจำฯ

ความจุมาตราฐานของเรือนจำ

เรือนจำอำเภอธัญบุรี สามารถควบคมผู้ต้องขังตามความจุมาตรฐานได้จำนวน 733 คน แบ่งเป็นชาย 577 คน หญิง 156 คน ความจุเต็มที่ 1,582 คน ชาย 1,105 คน หญิง 477 คน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1:31 ซึ่งอัตรามาตรฐานสากลอยู่ที่ 1:5 และอัตรามาตรฐาน ก.พ. อยู่ที่ 1:10 คน