คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือยาเสพติดและการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในเรือนจําและทัณฑสถาน

คู่มือการจัดทําแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (SENTENCE PLAN)

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดูแลผู้ป่วยคดี สำหรับเรือนจํา/ทัณฑสถาน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการปฏิบัติการให้ การรับของขวัญ และผลประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์