สถิติผู้ต้องขังประจำวันที่ 26 พ.ค. 63

ผู้ต้องขังชาย

968

คน

ผู้ต้องขังหญิง

78

คน

รวม

1,046

คน

ผู้ต้องกักขังชาย

3

คน

ผู้ต้องกักขังหญิง

-

คน

รวม

3

คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ชาย

-

คน

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หญิง

-

คน

รวม

-

คน

ประวัติเรือนจำ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
สถานพยาบาล
สถานกักขังอำเภอตะกั่วป่า
สถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
แผนปฏิบัติการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย (Q&A)
ติดต่อเรา
 
 
เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าร่วมแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ตารางเวลารอบเยี่ยมผู้ต้องขัง

รอบเยี่ยมที่

ตั้งแต่เวลา

หมายเหตุ

1

09.00 น. - 09.20 น.

2

09.20 น. - 09.40 น.

3

09.40 น. - 10.00 น.

4

10.00 น. - 10.20 น.

5

10.20 น. - 10.40 น.

6

10.40 น. - 11.00 น.

7

11.00 น. - 11.20 น.

8

11.20 น. - 11.40 น.

9

11.40 น. - 12.00 น.

รอบเยี่ยมสำหรับผู้หญิง

10

13.00 น. - 13.20 น.

11

13.20 น. - 13.40 น.

12

13.40 น. - 14.00 น.

13

14.00 น. - 14.20 น.

14

14.20 น. - 14.40 น.

15

14.40 น. - 15.00 น.

รอบเยี่ยมสำหรับผู้หญิง

หมายเลขโทรศัพท์เรือนจำ 076 421 100

 

หมายเลขภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

14

ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

13

ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

24

ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์

17

ห้องเยี่ยมญาติและรับเงินฝากผู้ต้องขัง

22

ห้องนวดแผนไทย

23