ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์    เรือนจำอำเภอนาทวี                WELCOME    TO  NATHAWI   DISTRICT   PRISON               ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์    เรือนจำอำเภอนาทวี                WELCOME    TO  NATHAWI   DISTRICT   PRISON         ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์    เรือนจำอำเภอนาทวี                WELCOME    TO  NATHAWI DISTRICT PRISON           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์    เรือนจำอำเภอนาทวี                WELCOME    TO  NATHAWI DISTRICT PRISON          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์    เรือนจำอำเภอนาทวี                WELCOME    TO  NATHAWI DISTRICT PRISON 

 

 

 

 


นายเอิน   อาจิตร์
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี

 เมนูหลัก             

  หน้าแรก

 ประวัติเรือนจำ

 ผู้บริหาร

 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

       ฝ่ายควบคุมฯ
      ฝ่ายบริหารทั่วไป
       ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
      ฝ่ายพัฒนาฯ
      ฝ่ายสวัสดิการฯ
      ฝ่ายรักษาการณ์   
      ฝ่ายการศึกษาฯ      

 อำนาจหน้าที่

 ติดต่อเรือนจำ

      

 

 

 

      โครงสร้างการบริหาร

 

 นายเอิน   อาจิตร์
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี

 


นายภักดี  แก้วเนียม
หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง


นางไปรยา  ทองเต็ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายประสาน  เพ็ชรเกตุ
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ


นายรื่นเริง  นุ่นสง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง


นายสมพร  หมวดเพชร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

   

 

 

 

นายประสงค์  ทองรักขาว
หัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์

 

 

 

 

นายธีรพันธุ์  จันทรธำรงค์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

   

 

                     

 


หน้าแรก  /  ประวัติเรือนจำ  / ผู้บริหาร /  วิสัยทัศน์ /  พันธกิจ / โครงสร้างองค์กร / อำนาจหน้าที่  /   ติดต่อเรือนจำเรือนจำอำเภอนาทวี   เลขที่ 57  หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160    โทร. 0-7431-8112