เรือนจำอำเภอเบตง

โครงสร้างการบริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

             เรือนจำอำเภอเบตง ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป,ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ, ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์, ฝ่ายฝึกวิชาชีพ, และฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ