ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์

/ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ 2019-06-05T08:51:20+00:00
다운로드

กรมราชทัณฑ์  มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง   และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม  โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่ และอํานาจของกรม  ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ำ  ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต  และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอก ได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑)ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย  โดยดําเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล  ตามหน้าที่ และอํานาจของกรม  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายของกระทรวง  หลักอาชญาวิทยา  และหลักทัณฑวิทยา  ตลอดจนข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ำสําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
(๓)ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง  และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม หรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม
(๔)พัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  วิธีการปฏิบัติ  และการปฏิบัติ ต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพื่อรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๕)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

아이작 복돌 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드