เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
안드로이드 아이콘 다운로드
909, 2020

ตัวอย่างบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดโครงการวิวัฒน์พลเมืองและโครงการชุมชนบำบัด

By | 09 กันยายน 2020 14:32 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารแนบท้าย เอกสารแนบท้าย

2305, 2020

ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 23 พฤษภาคม 2020 22:29 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , , |

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco WebEx ของกระทรวงยุติธรรม) จำนวนทั้งสิ้น 6 ไฟล์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แยกจำนวน 6 ไฟล์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลักษณะและองค์ประกอบของน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ระบบบำบัดแบบสำเร็จรูป (แก้ไขโดยวิทยากร 24 พ.ค. 63) การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์และน้ำจุลินทรีย์

1205, 2020

ใบสมัครสำหรับผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์

By | 12 พฤษภาคม 2020 11:04 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , |

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/6892, 6893  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ต้องขัง "จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)" แจ้งคุณสมบัติและการดำเนินการรับสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งว่าขณะนี้ได้เปิดให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้ต้องขังจิตอาสาราชทัณฑ์ โดยเรือนจำ/ทัณฑสถานสามารถดำเนินการลงข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ได้แล้ว จึงให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศดำเนินการรับสมัครผู้ต้องขังที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาราชทัณฑ์ ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์กำหนด โดยมีใบสมัครและคู่มือการดำเนินงานแนบท้ายมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กองทัณฑวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 0 2967 3382 คู่มือการใช้ระบบจิตอาสาราชทัณฑ์ แจ้งเรือนจำและทัณฑสถานเกี่ยวกับการสมัคร ใบสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์

2404, 2020

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By | 24 เมษายน 2020 10:24 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11739, 11740 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำและทัณฑสถานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้จัดส่งโครงการและแบบยืนยันมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา ได้แนบแบบยืนยันโครงการและแบบฟอร์มโครงการมาด้วยพร้อมนี้ แบบยืนยัน แบบฟอร์มโครงการ

1704, 2020

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด….. กองทัณฑปฏิบัติ

By | 17 เมษายน 2020 14:37 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ผ่านโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดฯ (excel file.xlsx).... ดาวน์โหลด กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานพักโทษ โทรศัพท์ 0 2967 3367 และ 0 2967 6022

1704, 2020

ใบสมัครใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อบริหารจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

By | 17 เมษายน 2020 14:13 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , , |

กองทัณฑวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายระบบจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 แห่ง สมัครเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อเตรียมการใช้งานระบบเงินฝากผู้ต้องขังของธนาคารกรุงไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบท้ายนี้ หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11475, 11476 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ใบสมัคร KTB Corporate 1.1ตัวอย่างสมัครใหม่ (เงินฝากผู้ต้องขัง) 1.2ใบสมัครใหม่ 2.1ตัวอย่าง มีอยู่แล้ว (เงินฝากผู้ต้องขัง) 2.2ใบสมัคร มีอยู่แล้ว 2.3เอกสารขอเปลี่ยนแปลงAdmin(ถ้ามี) แนวทางการปฏิบัติการจัดทำระบบเงินฝากผู้ต้องขังปรับปรุงครั้งที่๒ ขั้นตอนการสมัครราชทัณฑ์_บริการเงินฝากผู้ต้องขัง รายชื่อเรือนจำ 34 แห่ง (เท่านั้น)  

다운로드 카톡 테마 다운로드 다운로드 어린이동요 mp3 다운로드