เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
1302, 2019

เอกสารการยื่นใบสมัครและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการใช้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

By | 13 กุมภาพันธ์ 2019 9:04 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

3101, 2019

คู่มือการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

By | 31 มกราคม 2019 13:50 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัด คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ (ปรับปรุง ต.ค.62) วิธีการลงข้อมูล การบำบัด รท.101 หลักสูตรก่อนปล่อย 3 วัน หลักสูตรปรับเปลี่ยน 12 วัน

1701, 2019

ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักโภชนาการ

By | 17 มกราคม 2019 14:42 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล, เอกสารดาวน์โหลด|

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550   ความรู้ด้านโภชนาการพื้นฐาน และความรู้ด้านการบริหารจัดการโภชนาการ ประกอบด้วย                                                           สุขาภิบาลอาหาร ,โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne disease) ,โภชนบำบัด , การคำนวณพลังงานและสารอาหาร   นโยบายกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์   เอกสาร รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการอนามัยและการสุขาภิบาลของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561   นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2561   นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2562

1912, 2018

แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขออนุมัติส่งออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ

By | 19 ธันวาคม 2018 13:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

712, 2018

โครงการกำลังใจในพระดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 07 ธันวาคม 2018 9:21 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (บช4แบบ) กำลังใจ - 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย กำลังใจ หนังสือรับรอง

1911, 2018

คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit

By | 19 พฤศจิกายน 2018 13:45 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

คู่มือการติดตั้งระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit แผนผังการเชื่อมต่อระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ TeleVisit มาตราการการเยี่ยมและการติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก

611, 2018

คู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์

By | 06 พฤศจิกายน 2018 14:37 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ใหม่ www.correct.go.th ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือการลงประกาศข่าวบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ (ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ) หากติดขัดหรือมีปัญหาหรือขอชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมได้ท่านสามารถติดต่อ ให้บริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่วนราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือข้าราชการ e-mail : xxxx@correct.go.th สร้างโฮส(host)สำหรับเว็บไซต์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/กอง ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้่อมูลข่าวสาร นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 091 -769-5818 หรือ Line ID : chairat1972 หรือ 02-967-3582

2210, 2018

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

By | 22 ตุลาคม 2018 11:33 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เกณฑ์ราคากลางและคุณลัษณะพื้นฐานครุภัญฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561