เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด 2018-06-12T13:22:17+00:00
안드로이드 아이콘 다운로드
804, 2020

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

By | 08 เมษายน 2020 14:02 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

3103, 2020

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ.

By | 31 มีนาคม 2020 10:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ. ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง user manual ดาวน์โหลด โปรแกรมรีโมทระยะไกล Anydesk ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์หมายเลข 1059121 รหัสผ่าน (Password) : ********** โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password).... โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นวก.คอมพิวเตอร์ ชก. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาาน Line ID : chairat1972 หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-769-5818  

403, 2020

แจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก..กองทัณฑปฏิบัติ

By | 04 มีนาคม 2020 11:26 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

แจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก     กองทัณฑปฏิบัติ หนังสือ ยธ 0703.5/7226 ลว. 4 มีค. 63 เรื่องแจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก ... ดาวน์โหลด เอกสารแบบแยกไฟล์ ตัวอย่าง ล.ว.ท.1  .............ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.2 กลุ่ม ......ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.3 ทับ ........ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.3 ............. ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือติดตามจับกุมตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ............. ดาวน์โหลด กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานลดวันต้องโทษ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2967 3513 / 0 2967 3372

1401, 2020

คู่มือการใช้งานการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 14 มกราคม 2020 22:14 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

คู่มือการใช้งานและการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ หนังสือสั่งการ ยธ 0702.2/543 ลว. 8 มกราคม 2563...... Download คู่มือการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ.... Download Software Cisco Jabber ที่ใช้ในการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ.... Download Software remote AnyDesk......Download ชื่อผู้ใช้ระบบ (username) และรหัสผ่าน (password) กรมราชทัณฑ์จะนำส่งต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 091-769-5818 หรือ 02-967-3582 Line ID : chairat1972       e-mail : chairat.note2@gmail.com  

2012, 2019

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษวิวัฒน์พลเมือง และชุมชนบำบัด

By | 20 ธันวาคม 2019 13:42 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารที่1 เอกสารที่2 เอกสารที่3

1112, 2019

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 …..กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 11 ธันวาคม 2019 15:22 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 .....Download กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1112, 2019

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 .. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 11 ธันวาคม 2019 9:39 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารดาวน์โหลด|

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 - 2565 ..Download สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งให้ ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พศ. 2563-2565 เมื่อดำเนินการตามกระบวนการ เรียบร้อยแล้วประกาศใช้ ดำเนินการตามแผน และให้ส่วนราชการนำแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมื่นผล แห่งชาติ (eMENSCR) โตยผ่านการอนุติจากหัวหนส่วนราชคาร และรายงานแผนงานโครงการ ตามขั้นตอน ของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้การต่ำนินการจัดทำแผนปฏิปัติราชคารกรมราชณฑ์เป็นไปตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนต จึงเห็นควรอนุติและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 - 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พันตำรวจเอก (ณรัชต์ เศวตนันทน์) อธิบดีกรมราขทัณฑ์

711, 2019

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการกำลังใจ ปี พ.ศ. 2563

By | 07 พฤศจิกายน 2019 13:51 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด

다운로드 카톡 테마 다운로드 다운로드 어린이동요 mp3 다운로드