ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

/, เอกสารดาวน์โหลด/ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

다운로드

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทราบว่า ตามที่มีการรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการตามหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ 조용필 다운로드. 2556 เป็นต้นมานั้น กรมราชทัณฑ์ ยกเลิก การรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/37613, 37614 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่ต้องรายงานมายังกรมราชทัณฑ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองทัณฑวิทยา จึงได้แนบไฟล์รูปแบบคำสั่งและการประชุมคณะกรรมการ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

  1. หนังสื่อสั่งการ
  2. แบบรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง

 

지오메트리 대쉬 2.11 다운로드