แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรืยญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

//แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรืยญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรืยญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานของกรมราชทัณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียด

By | 2020-11-17T14:13:50+00:00 17 พฤศจิกายน 2020 13:29 น.|ประเภท: ข่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล|