การรายงานข้อมูลสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย

/, ข่าวสำนัก/กอง/การรายงานข้อมูลสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย

การรายงานข้อมูลสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย

다운로드

จากการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้แจ้งรายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย จำนวน 19 แห่ง รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของเรือนจำจัดส่งมายังกองทัณฑวิทยาทางอีเมล์ ที่ prisoninnovation@gmail.com โดยให้ใช้ชื่อหัวเรื่องว่า “รายงานการจัดการน้ำเสีย [เรือนจำ/ทัณฑสถาน]” และทางหนังสือมายังกองทัณฑวิทยา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะได้นำมาประเมินและวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมครั้งต่อไปสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน 19 แห่ง วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น html hwp 파일. ถ่ายทอดการประชุมผ่าน Cisco Japper ของกระทรวงยุติธรรม

หัวข้อหลักในการนำเสนอรายงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ (สามารถปรับ/เพิ่มหัวข้อได้ตามสมควร)

  1. จำนวนผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
  2. ปริมาณน้ำใช้ต่อวัน และปริมาณน้ำเสียต่อวันโดยเฉลี่ย
  3. ระบบบำบัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการอย่างไรบ้าง อ้างอิงจากการบรรยายโดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ ทั้งที่ดำเนินการในเรือนจำและระบบบำบัดเมื่อน้ำออกมาภายนอกเรือนจำ
  4. ปัญหา/อุปสรรค (เน้นจุดที่ต้องการให้แก้ไข)
  5. ท่านคิดว่าทำอย่างไรจะช่วยได้ (โดยสังเขป ไม่จำเป็นต้องหาช่างมาประเมิน)
  6. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (สามารถคุยได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย)

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กองทัณฑวิทยา
โทร./โทรสาร 0 2967 3382 (คุณมารุต หรือคุณปิลันธนา)

다운로드