คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด….. กองทัณฑปฏิบัติ

/, เอกสารดาวน์โหลด/คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด….. กองทัณฑปฏิบัติ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด….. กองทัณฑปฏิบัติ

다운로드

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ผ่านโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดฯ (excel file.xlsx)… 샤이니 초연 다운로드. ดาวน์โหลด

กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานพักโทษ โทรศัพท์ 0 2967 3367 และ 0 2967 6022

다운로드 다운로드 아파치 톰캣 8.0 다운로드
By | 2020-04-20T07:57:45+00:00 17 เมษายน 2020 14:37 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|