ใบสมัครใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อบริหารจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

/, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด/ใบสมัครใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อบริหารจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

ใบสมัครใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อบริหารจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

다운로드

กองทัณฑวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายระบบจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 แห่ง สมัครเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อเตรียมการใช้งานระบบเงินฝากผู้ต้องขังของธนาคารกรุงไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบท้ายนี้

  1. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11475, 11476 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
  2. ใบสมัคร KTB Corporate
  3. 1.1ตัวอย่างสมัครใหม่ (เงินฝากผู้ต้องขัง)
  4. 1.2ใบสมัครใหม่
  5. 2.1ตัวอย่าง มีอยู่แล้ว (เงินฝากผู้ต้องขัง)
  6. 2.2ใบสมัคร มีอยู่แล้ว
  7. 2.3เอกสารขอเปลี่ยนแปลงAdmin(ถ้ามี)
  8. แนวทางการปฏิบัติการจัดทำระบบเงินฝากผู้ต้องขังปรับปรุงครั้งที่๒
  9. ขั้นตอนการสมัครราชทัณฑ์_บริการเงินฝากผู้ต้องขัง
  10. รายชื่อเรือนจำ 34 แห่ง (เท่านั้น)

 

다운로드 무료 예능 다운로드 제이 박스 다운로드 다운로드