แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ

//แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ