ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ภายใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

//ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ภายใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ภายใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

다운로드

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ภายใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ภายใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

tvpaint 다운로드 다운로드 다운로드
By | 2020-02-14T11:59:48+00:00 14 กุมภาพันธ์ 2020 10:33 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|