แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 .. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

/, เอกสารดาวน์โหลด/แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 .. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 .. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 ..Download

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งให้
ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พศ. 2563-2565 เมื่อดำเนินการตามกระบวนการ
เรียบร้อยแล้วประกาศใช้ ดำเนินการตามแผน และให้ส่วนราชการนำแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมื่นผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โตยผ่านการอนุติจากหัวหนส่วนราชคาร และรายงานแผนงานโครงการ ตามขั้นตอน
ของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้การต่ำนินการจัดทำแผนปฏิปัติราชคารกรมราชณฑ์เป็นไปตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนต

จึงเห็นควรอนุติและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พันตำรวจเอก
(ณรัชต์ เศวตนันทน์)
อธิบดีกรมราขทัณฑ์