ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  และ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกัน การเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

//ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  และ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกัน การเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  และ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกัน การเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  และ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกัน การเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

By | 2019-04-10T10:45:06+00:00 10 เมษายน 2019 10:45 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|