สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

//สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1557&parent=1232

By | 2019-02-08T11:29:36+00:00 08 กุมภาพันธ์ 2019 11:21 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|