รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผลพลอยได้(ทัณฑสถานหญิงกลาง)

//รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผลพลอยได้(ทัณฑสถานหญิงกลาง)