เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สทว

//เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สทว

เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สทว

1.   ภาพรวมงานวิจัยของ สทว 강호기행록. ปีงบประมาณ 2558-2559

     1.1 โครงการติดตามประเมินผลปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ

     1.2 โครงการศึกษาแนวโน้มรูปแบบสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

     1.3 โครงการประเมินหลักสูตรชินนสาสมาธิ

     1.4 โครงการประเมินหลักสูตรสัคคสาสมาธิ

2. ภาพรวมงานวิจัยของ สทว 새찬송가 전곡 mp3 다운로드. ปีงบประมาณ 2560

    2.1  โครงการศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ

    2.2  โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ

    2.3  โครงการจัดทำมาตราฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ

    2.4   คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ

3 다운로드. งานวิจัย สทว ปีงบประมาณ 2561

    3.1  โครงการวิเคราะห์บทเรียนจากการประเมินผลการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพของ สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์

    3.2  บทสรุปโครงการการวิเคราะห์บทเรียนการประเมินผล (เสนอผู้บริหาร)

4 다운로드. บทความวิชาการ สทว

    4.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง

    4.2 การจัดลำดับงาน

    4.3 การจำคุกเป็นช่วงเวลา

    4.4 การใช้เทคนิค delphi ในงานวิจัย

    4.5 การใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัตถุระเบิด

    4.6 มาตรการการลงโทษระดับกลางของกรมราชทัณฑ์

    4.7 มาตรฐาน Un กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

By | 2018-10-26T15:29:11+00:00 26 ตุลาคม 2018 15:29 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง|