ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

//ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายส้่ิงพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม  2561 – 30  กันยายน  2562)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  43,826,810.56  บาท  (สี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทห้าสิบหกสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  30  ตุลาคม  2561  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kalasin.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4387-3341

By | 2018-10-10T17:08:14+00:00 10 ตุลาคม 2018 16:44 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง|