เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-24T14:28:23+00:00 23 พฤษภาคม 2020 22:29 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , , |

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco WebEx ของกระทรวงยุติธรรม) จำนวนทั้งสิ้น 6 ไฟล์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แยกจำนวน 6 ไฟล์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลักษณะและองค์ประกอบของน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ระบบบำบัดแบบสำเร็จรูป (แก้ไขโดยวิทยากร 24 พ.ค. 63) การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์และน้ำจุลินทรีย์

ใบสมัครสำหรับผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์

By | 2020-05-12T11:14:11+00:00 12 พฤษภาคม 2020 11:04 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , |

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/6892, 6893  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ต้องขัง "จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)" แจ้งคุณสมบัติและการดำเนินการรับสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งว่าขณะนี้ได้เปิดให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้ต้องขังจิตอาสาราชทัณฑ์ โดยเรือนจำ/ทัณฑสถานสามารถดำเนินการลงข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ได้แล้ว จึงให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศดำเนินการรับสมัครผู้ต้องขังที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาราชทัณฑ์ ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์กำหนด โดยมีใบสมัครและคู่มือการดำเนินงานแนบท้ายมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กองทัณฑวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 0 2967 3382 คู่มือการใช้ระบบจิตอาสาราชทัณฑ์ แจ้งเรือนจำและทัณฑสถานเกี่ยวกับการสมัคร ใบสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By | 2020-04-24T10:24:56+00:00 24 เมษายน 2020 10:24 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11739, 11740 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำและทัณฑสถานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้จัดส่งโครงการและแบบยืนยันมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา ได้แนบแบบยืนยันโครงการและแบบฟอร์มโครงการมาด้วยพร้อมนี้ แบบยืนยัน แบบฟอร์มโครงการ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด….. กองทัณฑปฏิบัติ

By | 2020-04-20T07:57:45+00:00 17 เมษายน 2020 14:37 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ผ่านโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดฯ (excel file.xlsx).... ดาวน์โหลด กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานพักโทษ โทรศัพท์ 0 2967 3367 และ 0 2967 6022

ใบสมัครใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อบริหารจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

By | 2020-04-17T14:24:12+00:00 17 เมษายน 2020 14:13 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , , |

กองทัณฑวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายระบบจัดการระบบเงินฝากผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 แห่ง สมัครเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate เพื่อเตรียมการใช้งานระบบเงินฝากผู้ต้องขังของธนาคารกรุงไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบท้ายนี้ หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11475, 11476 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ใบสมัคร KTB Corporate 1.1ตัวอย่างสมัครใหม่ (เงินฝากผู้ต้องขัง) 1.2ใบสมัครใหม่ 2.1ตัวอย่าง มีอยู่แล้ว (เงินฝากผู้ต้องขัง) 2.2ใบสมัคร มีอยู่แล้ว 2.3เอกสารขอเปลี่ยนแปลงAdmin(ถ้ามี) แนวทางการปฏิบัติการจัดทำระบบเงินฝากผู้ต้องขังปรับปรุงครั้งที่๒ ขั้นตอนการสมัครราชทัณฑ์_บริการเงินฝากผู้ต้องขัง รายชื่อเรือนจำ 34 แห่ง (เท่านั้น)  

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

By | 2020-04-08T14:03:34+00:00 08 เมษายน 2020 14:02 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ.

By | 2020-03-31T10:46:58+00:00 31 มีนาคม 2020 10:46 น.|ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม (Cisco Jabber) ศท.ยผ. ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง user manual ดาวน์โหลด โปรแกรมรีโมทระยะไกล Anydesk ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์หมายเลข 1059121 รหัสผ่าน (Password) : ********** โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password).... โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นวก.คอมพิวเตอร์ ชก. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาาน Line ID : chairat1972 หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-769-5818  

แจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก..กองทัณฑปฏิบัติ

By | 2020-03-04T11:26:43+00:00 04 มีนาคม 2020 11:26 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

แจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก     กองทัณฑปฏิบัติ หนังสือ ยธ 0703.5/7226 ลว. 4 มีค. 63 เรื่องแจ้งแนวทางปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก ... ดาวน์โหลด เอกสารแบบแยกไฟล์ ตัวอย่าง ล.ว.ท.1  .............ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.2 กลุ่ม ......ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.3 ทับ ........ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ล.ว.ท.3 ............. ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือติดตามจับกุมตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ............. ดาวน์โหลด กองทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานลดวันต้องโทษ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2967 3513 / 0 2967 3372