เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ… กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 2020-01-14T22:14:47+00:00 14 มกราคม 2020 22:14 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

คู่มือการใช้งานและการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ หนังสือสั่งการ ยธ 0702.2/543 ลว. 8 มกราคม 2563...... Download คู่มือการติดตั้งระบบการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ.... Download Software Cisco Jabber ที่ใช้ในการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ.... Download Software remote AnyDesk......Download ชื่อผู้ใช้ระบบ (username) และรหัสผ่าน (password) กรมราชทัณฑ์จะนำส่งต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ 091-769-5818 หรือ 02-967-3582 Line ID : chairat1972       e-mail : chairat.note2@gmail.com  

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษวิวัฒน์พลเมือง และชุมชนบำบัด

By | 2019-12-20T13:43:14+00:00 20 ธันวาคม 2019 13:42 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารที่1 เอกสารที่2 เอกสารที่3

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 …..กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 2019-12-11T15:22:38+00:00 11 ธันวาคม 2019 15:22 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563 .....Download กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 .. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 2019-12-11T15:19:03+00:00 11 ธันวาคม 2019 9:39 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารดาวน์โหลด|

แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 - 2565 ..Download สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งให้ ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พศ. 2563-2565 เมื่อดำเนินการตามกระบวนการ เรียบร้อยแล้วประกาศใช้ ดำเนินการตามแผน และให้ส่วนราชการนำแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมื่นผล แห่งชาติ (eMENSCR) โตยผ่านการอนุติจากหัวหนส่วนราชคาร และรายงานแผนงานโครงการ ตามขั้นตอน ของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้การต่ำนินการจัดทำแผนปฏิปัติราชคารกรมราชณฑ์เป็นไปตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายกำหนต จึงเห็นควรอนุติและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรมราขทัณฑ์ พ.ศ. 2563 - 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พันตำรวจเอก (ณรัชต์ เศวตนันทน์) อธิบดีกรมราขทัณฑ์

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการกำลังใจ ปี พ.ศ. 2563

By | 2019-11-07T13:51:20+00:00 07 พฤศจิกายน 2019 13:51 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

By | 2019-11-01T17:03:18+00:00 01 พฤศจิกายน 2019 16:00 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ... สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand list) จนถึงปัจจุบัน หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว 6141 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หรือ

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินสภาวะทางจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้งขังกระทำความผิดเกี่ยวกัยเพศ .. กองบริการทางการแพทย์

By | 2019-09-27T09:35:23+00:00 27 กันยายน 2019 9:35 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินสภาวะทางจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้งขังกระทำความผิดเกี่ยวกัยเพศ .. กองบริการทางการแพทย์

รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

By | 2019-09-25T10:17:45+00:00 25 กันยายน 2019 10:11 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน