เอกสารดาวน์โหลด

/เอกสารดาวน์โหลด

การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By | 2021-01-15T11:23:27+00:00 15 มกราคม 2021 11:23 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือ ยธ. 0703.2/958 ลว. 15/1/64   ไฟล์แนบ  

คู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

By | 2021-01-15T10:27:18+00:00 15 มกราคม 2021 10:27 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด

ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

By | 2021-01-05T09:52:22+00:00 05 มกราคม 2021 9:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , |

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทราบว่า ตามที่มีการรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการตามหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น กรมราชทัณฑ์ ยกเลิก การรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/37613, 37614 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่ต้องรายงานมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองทัณฑวิทยา จึงได้แนบไฟล์รูปแบบคำสั่งและการประชุมคณะกรรมการ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หนังสื่อสั่งการ แบบรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ

By | 2020-12-29T16:25:30+00:00 29 ธันวาคม 2020 16:17 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

แบบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ขอพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

วารสารราชทัณฑ์ปี 62 และปี 63

By | 2020-11-12T16:20:28+00:00 12 พฤศจิกายน 2020 16:20 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 1-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 2-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 3-62 วารสารราชทัณฑ์ฉบับที่ 1-63  

คู่มือสื่อโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด

By | 2020-10-29T12:44:45+00:00 29 ตุลาคม 2020 12:44 น.|ประเภท: เอกสารดาวน์โหลด|

ดาวน์โหลดคู่มือและสื่อวีดิทัศน์