marut

/มารุต ศูนย์ตรง

About มารุต ศูนย์ตรง

This author has not yet filled in any details.
So far มารุต ศูนย์ตรง has created 11 blog entries.

ยกเลิกการรายงานการใช้เครื่องพันธนาการ และแบบฟอร์มการสั่งใช้เครื่องพันธนาการและสั่งเพิกถอนการใช้เครื่องพันธนาการ

By | 2021-01-05T09:52:22+00:00 05 มกราคม 2021 9:52 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , |

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งให้เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทราบว่า ตามที่มีการรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการตามหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมานั้น กรมราชทัณฑ์ ยกเลิก การรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.1/37613, 37614 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้โดยไม่ต้องรายงานมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองทัณฑวิทยา จึงได้แนบไฟล์รูปแบบคำสั่งและการประชุมคณะกรรมการ ตามไฟล์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หนังสื่อสั่งการ แบบรายงานผลการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุม และรายละเอียดการประชุมทาง Video Conference การประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง

By | 2020-06-05T19:56:27+00:00 05 มิถุนายน 2020 16:31 น.|ประเภท: ไม่มีหมวดหมู่|

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันการประชุมชี้แจงและรับฟังปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง จากเดิมวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง 19 แห่ง ให้เข้าการประชุมผ่านระบบ Cisco Japper  

การรายงานข้อมูลสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย

By | 2020-05-26T08:43:34+00:00 26 พฤษภาคม 2020 8:43 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง|Tags: , , , |

จากการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้แจ้งรายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่องการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย จำนวน 19 แห่ง รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของเรือนจำจัดส่งมายังกองทัณฑวิทยาทางอีเมล์ ที่ prisoninnovation@gmail.com โดยให้ใช้ชื่อหัวเรื่องว่า "รายงานการจัดการน้ำเสีย [เรือนจำ/ทัณฑสถาน]" และทางหนังสือมายังกองทัณฑวิทยา ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อที่จะได้นำมาประเมินและวิเคราะห์ในการประชุมครั้งต่อไป การประชุมครั้งต่อไปสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน 19 แห่ง วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ถ่ายทอดการประชุมผ่าน Cisco Japper ของกระทรวงยุติธรรม หัวข้อหลักในการนำเสนอรายงาน ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ (สามารถปรับ/เพิ่มหัวข้อได้ตามสมควร) จำนวนผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ปริมาณน้ำใช้ต่อวัน และปริมาณน้ำเสียต่อวันโดยเฉลี่ย ระบบบำบัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดำเนินการอย่างไรบ้าง อ้างอิงจากการบรรยายโดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ ทั้งที่ดำเนินการในเรือนจำและระบบบำบัดเมื่อน้ำออกมาภายนอกเรือนจำ ปัญหา/อุปสรรค (เน้นจุดที่ต้องการให้แก้ไข) ท่านคิดว่าทำอย่างไรจะช่วยได้ (โดยสังเขป [...]

ด่วนที่สุด – เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-24T14:28:23+00:00 23 พฤษภาคม 2020 22:29 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , , |

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco WebEx ของกระทรวงยุติธรรม) จำนวนทั้งสิ้น 6 ไฟล์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์แยกจำนวน 6 ไฟล์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลักษณะและองค์ประกอบของน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ระบบบำบัดแบบสำเร็จรูป (แก้ไขโดยวิทยากร 24 พ.ค. 63) การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอน การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์และน้ำจุลินทรีย์

แจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสีย ของเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-22T15:33:16+00:00 22 พฤษภาคม 2020 15:15 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง|

กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/15945,14946 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน ขอเปลี่ยนแปลงวันการประชุม จากเดิมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็น วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดโปรแกรม หมายเลขห้องประชุม 1059121 พาสเวิด 3438#

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-05-20T16:08:54+00:00 20 พฤษภาคม 2020 15:56 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, ไม่มีหมวดหมู่|

กองทัณฑวิทยา โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา ขอเชิญเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในเรือนจำและทัณฑสถาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของกระทรวงยุติธรรม (หมายเลขห้องประชุม 1059121)  โดยมีพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการน้ำเสียเพื่อให้การดำเนินการในขั้นต่อไปสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น  

ใบสมัครสำหรับผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์

By | 2020-05-12T11:14:11+00:00 12 พฤษภาคม 2020 11:04 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|Tags: , , |

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/6892, 6893  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ต้องขัง "จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)" แจ้งคุณสมบัติและการดำเนินการรับสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กองทัณฑวิทยา ขอแจ้งว่าขณะนี้ได้เปิดให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้ต้องขังจิตอาสาราชทัณฑ์ โดยเรือนจำ/ทัณฑสถานสามารถดำเนินการลงข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ได้แล้ว จึงให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศดำเนินการรับสมัครผู้ต้องขังที่สนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสาราชทัณฑ์ ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์กำหนด โดยมีใบสมัครและคู่มือการดำเนินงานแนบท้ายมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กองทัณฑวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 0 2967 3382 คู่มือการใช้ระบบจิตอาสาราชทัณฑ์ แจ้งเรือนจำและทัณฑสถานเกี่ยวกับการสมัคร ใบสมัครจิตอาสาราชทัณฑ์

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

By | 2020-04-24T10:24:56+00:00 24 เมษายน 2020 10:24 น.|ประเภท: ข่าวสำนัก/กอง, เอกสารดาวน์โหลด|

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.3/11739, 11740 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำและทัณฑสถานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้จัดส่งโครงการและแบบยืนยันมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยา ได้แนบแบบยืนยันโครงการและแบบฟอร์มโครงการมาด้วยพร้อมนี้ แบบยืนยัน แบบฟอร์มโครงการ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน

By | 2020-04-23T11:26:10+00:00 23 เมษายน 2020 11:26 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสำนัก/กอง|

กองทัณฑวิทยา โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน จากการติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และการจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อให้เรือนจำและทัณฑสถานนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถานต่อไป รายงานฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ “นวัตกรรมเรือนจำไทย สู้ภัย COVID-19”

By | 2020-04-20T13:53:39+00:00 20 เมษายน 2020 13:53 น.|ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์|

กองทัณฑวิทยา โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรม "นวัตกรรมเรือนจำไทย สู้ภัย COVID-19" เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของเรือนจำและทัณฑสถานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ กองทัณฑวิทยา จึงขอประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของเรือนจำและทัณฑสถาน ดังนี้ กล่องรังสี UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคพัสดุและจดหมาย คิดค้นโดยเรือนจำกลางอุดรธานี การดัดแปลงรถเข็นผู้ป่วยและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อป้องกันการสัมผัส คิดค้นโดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตู้อบจดหมายโดยใช้แสงอาทิตย์ คิดค้นโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร การพัฒนากระบวนงานเยี่ยมญาติทาง Line Application โดยเรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำ/ทัณฑสถานใดที่มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนางานเพื่อป้องกัน COVID-19 สามารถส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบมาได้ที่ prisoninnovation@gmail.com และติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา (มารุต) โทร. 0 2967 3382